Cele

Tworzenie odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię i wodór ze strony Uczestników, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030

Produkcja wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030

Wspieranie instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii

Tworzenie instalacji do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru, jak również parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła z inicjatywą powołania w 2021 r. Klastra Wodorowego, na fundamentach którego powstała Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich.

Domeną Centralnej Doliny Wodorowej jest:

  • stworzenie otwartego forum współpracy do udziału, w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zero-emisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie.
  • budowanie ekosystemu bazującego na produkcji „zielonego wodoru” w procesie elektrolizy w oparciu o wyprodukowaną z bezemisyjnych źródeł energię elektryczną, na potrzeby w ramach województwa.

Ideą Doliny jest pobudzenie w przedsiębiorstwach potrzeby zmian i chęci działania w kierunku zielonej transformacji w swoich organizacjach, a także stymulowanie lokalnego wzrostu gospodarczego dzięki dostępności „zielonej energii” i „zielonego wodoru”. Centralna Dolina Wodorowa swym obszarem geograficznym obejmuje województwa świętokrzyskie, łódzkie, południowe Mazowsze oraz północne Podkarpacie. Obecnie zrzesza ponad 70 podmiotów, w tym samorządy oraz firmy z całej Polski.

Historia

  • 2021
  • 2022
  • 03.2023
  • 07.2023
  • 12.10.2023
2021

Powołanie Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich – podpisanie Deklaracji przez blisko 30 podmiotów.
2022

Dołączenie do Klastra podmiotów z całej Polski i zmiana nazwy na Centralny Klaster Wodorowy w nawiązaniu do COP – tradycji regionu.
03.2023

Zapowiedź rozwoju łańcucha dostaw i nowych współprac, rozszerzenie grona członków CKW o nowe podmioty.
07.2023

Podpisanie listu intencyjnego w Kozienicach w sprawie powołania Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich
12.10.2023

Uroczystość powołania stowarzyszenia Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich

Centralna Dolina Wodorowa

im. Braci Łaszczyńskich

Cele

Odnawialne źródła energii

Inwestycje w słoneczne i wiatrowe źródła energii odnawialnej o mocy 2 GW

Inwestycje w elektrolizery do produkcji wodoru o mocy 250 MW

Transformacja energetyczna

Zastąpienie energetycznych bloków węglowych blokami gazowymi gotowymi do współspalania wodoru

Transformacja energetyczna sektora wydobycia: wodór jako zielone paliwo w transporcie ciężkim

Rozwój

Rozwój infrastruktury wodorowej w regionie poprzez produkcję wodoru, stacje do tankowania, kolej pasażerską oraz towarową, jak również transport miejski oparty na paliwie przyszłości

Rozwój energetyki jądrowej opartej o technologię SMR

 

ETYKA w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

Dumni z dziedzictwa wywodzącego się z produkcji kruszyw od roku 1874 oraz mając na uwadze stały rozwój spółki i regionu, w oparciu o system gospodarki obiegu zamkniętego tworzymy firmę o ponadczasowych, najwyższych wartościach – stawiając ludzi na pierwszym miejscu.

Pracownicy przekazują sobie wzajemnie wiedzę i najlepsze praktyki oraz są świadomi potrzeby wysokiego poziomu jakości współpracy ze społecznością lokalną, klientami oraz kontrahentami – dla dobra wspólnego interesu.

zielony wodór

Członkowie Doliny