Marcin Kardas

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

Marcin Kardas od 2 stycznia 2023 r. Zastępca Dyrektora NCBJ ds. Innowacji i Wdrożeń, gdzie nadzoruje działalność związaną z komercjalizacją i wdrożeniami NCBJ, w szczególności Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk” oraz Zakładu Aparatury Jądrowej, a także dużych projektów infrastrukturalnych jak PolFEL. Jest członkiem Expert Group on Technology Infrastructure działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji.
W latach 2019-2022 pracował w Centrum Łukasiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz) na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, gdzie odpowiadał za działania związane z wsparciem działalności badawczo-rozwojowej instytutów Łukasiewicza, w szczególności pozyskiwaniem projektów badawczych. Odpowiadał także za prace Platformy Kompetencji Łukasiewicza Zarządzanie Projektami oraz współpracę z uczelniami i organizacjami badawczymi. Uczestniczył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Badawczych (EARTO) m.in. w tematyce infrastruktury technologicznej, programów Horyzont i oceny wpływu organizacji badawczych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej (m.in. map technologicznych dla sektorów przemysłowych). Był zaangażowany we współpracę ze wspólnotami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz partnerstw europejskich w programie Horyzont Europa, a także tworzonej przy udziale instytutów Łukasiewicza sieci Europejskich Hubów Technologii Cyfrowych (EDIH).
W latach 2018-2019 pracował w EIT Food CLC North-East, gdzie odpowiadał za koordynację działań dotyczących strategii innowacji EIT Food wdrażanej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym budowę portfela start-upów i ich wsparcia, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli sektora publicznego. W latach 2009-2018 pracował w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego w Departamencie Innowacji i Rozwoju, gdzie był odpowiedzialny m.in. za programowanie perspektywy finansowej UE 2014-2020 w obszarze badań i innowacji. Reprezentował Ministerstwo w Grupie Polityki Technologii i Innowacji OECD, Radzie Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji w Polsce oraz Grupie Roboczej ds. Regionalnych Strategii Innowacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Uzyskał stopień doktora nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2009 roku, zaś od 2013 roku współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania projektami, foresightu technologicznego i modeli biznesowych, a także zarządzania operacyjnego (m.in. w ramach studiów EMBA@UW).
Jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym Rady Naukowej Łukasiewicz-ITECH.

Zobacz również