Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich została zarejestrowana jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądownictwa pod numerem 0001069864.

Centralna Dolina Wodorowa jest stowarzyszeniem podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju gospodarki wodorowej rozumianej jako łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa świętokrzyskiego oraz województw sąsiadujących z tym województwem.

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia

Do celów Stowarzyszenia należy również:

a) ścisła współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarki wodorowej na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Stowarzyszenia Centralnej Doliny Wodorowej, w tym m.in. bazującej na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE;
b) wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, w szczególności regionu świętokrzyskiego, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej;
c) koordynacja i informowanie o prowadzonych pracach naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako źródła energii w niskoemisyjnym transporcie;
d) podjęcie działań zmierzających do stworzenia w regionie świętokrzyskiego, z wykorzystaniem m.in. instrumentów i potencjału specjalnych stref ekonomicznych, optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej;
e) analiza oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć, związanych z gospodarką wodorową oraz optymalizacją energetyczną z wykorzystaniem wodoru;
f) organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej;
g) wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem i rozwojem gospodarki wodorowej;
h) działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, dotyczących w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego;
i) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz kadr członków wspierających Stowarzyszenia;
j) przedstawianie opinii i stanowisk Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia dotyczących przepisów prawa oraz projektów aktów normatywnych w zakresie gospodarki wodorowej oraz wszelkich przepisów dotyczących działalności prowadzonej przez członków Stowarzyszenia, analiza i opiniowanie przebiegu procesu legislacyjnego na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym;
k) udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom Stowarzyszenia zmierzającego do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w tym na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.

Zapraszamy do kontaktu!

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy do dyspozycji.

Zobacz również