Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, produkcji biogazu i energii, odzysku surowców wtórnych. Założycielem i właścicielem Spółki jest Miasto Kielce.

Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii Spółka podnosi jakość świadczonych usług dbając o środowisko naturalne.


Działalność Spółki obejmuje:

  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
  • prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
  • selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
  • odzysk surowców z materiałów segregowanych,
  • produkcję paliwa alternatywnego,
  • zarządzanie składowiskami odpadów


Spółka prowadzi nowoczesną i kompleksową instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, w celu zmniejszenia strumienia odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko. Z wysegregowanych odpadów biodegradowalnych poddanych fermentacji metanowej, w 2022r. wytworzyliśmy ponad 2,44 mln m3 biogazu, który został przetworzony na ok. 3619 MWh energii elektrycznej (zabezpieczającej 72,35 % potrzeb Spółki, natomiast wygenerowana energia cieplna pokrywa 100% potrzeb Spółki). Spółka prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gdzie mieszkańcy Kielc mogą oddawać odpady problemowe (np. odpady RTV i AGD, baterie, meble).
Wspieramy także inicjatywy proekologiczne, szczególnie w zakresie poszerzania świadomości mieszkańców na temat segregacji odpadów. Prawidłowa segregacja odpadów umożliwia przetworzenie znaczącej ich ilości, dzięki czemu zdecydowanie mniej odpadów trafia na składowisko.