Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, produkcji biogazu i energii, odzysku surowców wtórnych. Założycielem i właścicielem Spółki jest Miasto Kielce.

Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii Spółka podnosi jakość świadczonych usług dbając o środowisko naturalne.


Działalność Spółki obejmuje:

  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
  • prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
  • selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
  • odzysk surowców z materiałów segregowanych,
  • produkcję paliwa alternatywnego,
  • zarządzanie składowiskami odpadów


Spółka prowadzi nowoczesną i kompleksową instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, w celu zmniejszenia strumienia odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko. Z wysegregowanych odpadów biodegradowalnych poddanych fermentacji metanowej, w 2022r. wytworzyliśmy ponad 2,44 mln m3 biogazu, który został przetworzony na ok. 3619 MWh energii elektrycznej (zabezpieczającej 72,35 % potrzeb Spółki, natomiast wygenerowana energia cieplna pokrywa 100% potrzeb Spółki). Spółka prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gdzie mieszkańcy Kielc mogą oddawać odpady problemowe (np. odpady RTV i AGD, baterie, meble).
Wspieramy także inicjatywy proekologiczne, szczególnie w zakresie poszerzania świadomości mieszkańców na temat segregacji odpadów. Prawidłowa segregacja odpadów umożliwia przetworzenie znaczącej ich ilości, dzięki czemu zdecydowanie mniej odpadów trafia na składowisko.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.