Zastosowanie wodoru

Wodór znajduje możliwość zastosowania energetyce i różnych gałęziach przemysłu. Największą uwagę zwraca się obecnie na jego rozpowszechnienie w następujących dziedzinach: transport, energetyka, rolnictwo.  

Wodór jako paliwo

Celem ograniczenia zależności od paliw kopalnych, tj. ropy naftowej pojazdy mogą być zasilane wodorem. Zastąpienie paliw kopalnych zielonym wodorem daje możliwość całkowitego wyeliminowania szkodliwych substancji i gazów trafiających do atmosfery, w tym m.in. gazy cieplarniane wpływające na zmiany klimatyczne.

Słownik przydatnych skrótów:

  • HRS Hydrogen Refuelling Station – Stacja tankowania wodoru
  • HDV High duty vehicles – Pojazdy o dużym obciążeniu
  • LDV Light duty vehicles – Lekkie pojazdy użytkowe
  • AE Alkalyne electrolyzer – Elektrolizer alkaliczny
  • PEM Polymer electrolyte membrane – Polimerowa membrana elektrolityczna
  • AEM Anion Exchange Membrane – Membrana anionowa
  • SOEC Solid oxide electrolyzer cell – Ogniwo elektrolizy tlenku stałego