Polska Strategia Wodorowa a otoczenie legislacyjne Unii Europejskiej

Polska Strategia Wodorowa

Opracowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (Warszawa, październik 2021 r.) jest dokumentem, który określa główne cele i kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, w tym również kierunki interwencji, jakie są pożądane dla ich osiągnięcia. Strategia ta wpisuje się w globalne, europejskie oraz krajowe działania mające na celu osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej. Niewątpliwie stanowi ona impuls w rozwoju gospodarki wodorowej. Strategia ta stanowi odpowiedź na opublikowaną przez Komisję Europejską dnia 08.07.2020 r. tzw. Strategię Wodorową UE.

Otoczenie legislacyjne Unii Europejskiej

Unijna legislacja określa ramy dla wykorzystania wodoru w branży energetycznej. UE nie wypracowała jednego aktu prawodawczego dedykowanego dla tego nośnika energii. Ramy dla wodoru są rozproszone w kilku dyrektywach i rozporządzeniach. Niezależnie, UE przyjęła szereg dokumentów, które nie stanowią źródła prawa, jednak wyznaczają trendy i kierunki, w których UE będzie podążać w przyszłości zarówno politycznie, jak i legislacyjnie.

Wodór jest ważną częścią ogólnej strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego przyjętej przez Komisję Europejską 08.07.2020 r. Jednocześnie, w tej samej dacie Komisja Europejska przyjęła „Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” [COM (2020) 301 final] – dalej „Strategia Wodorowa UE”37. Oba dokumenty są elementem Europejskiego Zielonego Ładu i mają przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem pierwszej strategii jest stworzenie synergii między różnymi sektorami energetyki, promowanie najefektywniejszych inwestycji energetycznych i ułatwienie redukcji emisji CO2 w sektorach, które trudno dekarbonizować. Natomiast Strategia Wodorowa UE ma przyczynić się do upowszechnienia stosowania tego paliwa w gospodarce. Strategia Wodorowa UE przewiduje stworzenie bodźców zarówno dla zwiększenia produkcji, jak i zapotrzebowania na wodór w warunkach unijnej gospodarki. Warto zaznaczyć, że w ramach Strategii Wodorowej UE wyróżnione zostało 20 kluczowych działań, które do końca pierwszego kwartału 2022 r. zostały zrealizowane.

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Podkreśla on potrzebę całościowego i międzysektorowego podejścia, w ramach którego wszystkie odpowiednie obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Pakiet obejmuje inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą obszarów, np. w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.

Europejski Zielony Ład obejmuje m.in.:

  • Pakiet „Fit for 55”.
  • Europejska strategia przemysłowa.
  • Działanie gospodarki w obiegu zamkniętym.
  • Strategia dot. nowych i zużytych baterii.
  • Sprawiedliwa transformacja.
  • Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia.
  • Unijna strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności.
  • Inicjatywy na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

PAKIET „FIT FOR 55”

Pakiet „Fit for 55” został opublikowany przez Komisję Europejską dnia 14.07.2021 r. Składa się z 13 projektów prawodawczych dotyczących różnych aspektów zielonej transformacji, których podstawą jest zrewitalizowany system handlu uprawnieniami do emisji. Występujące w nazwie Pakietu „55” odnosi się do 55 procent, czyli nowego celu przejściowego redukcji emisji w Unii Europejskiej na 2030 rok. Pakiet ten ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990. Planuje się jego realizację do roku 2030.