Trendy technologiczne, geopolityczne i społeczno-gospodarcze w skali globalnej tworzą punkt wyjścia do kreowania bezprecedensowy charakteru transformacji energetycznej w tak imponującej skali. Odnawialne źródła energii w korelacji z efektywnością energetyczną stanowią jej główny element. Czy energetyka wodorowa będzie w stanie konkurować z rynkiem nafty i gazu?

Centralna Dolina Wodorowa – klucz do bezpieczeństwa energetycznego 

Przemysł wodorowy jest przedsięwzięciem związanym stricte z konwersją, a nie wydobyciem. Już dziś w wielu miejscach wykorzystanie wodoru odbywa się w sposób konkurencyjny do paliw kopalnych, które generują łącznie ok. 2 proc. światowego PKB. Owa konkurencyjność będzie sukcesywnie wzrastać w miarę spadku kosztów produkcji ekologicznego wodoru, a także na skutek pojawiania się na rynku nowych uczestników.

Obecnie ponad 30 krajów i regionów dysponuje strategiami wodorowymi, obejmującymi plany produkcji, eksportu lub importu, co sprowadza się do znaczącego wzrostu transgranicznego handlu wodorem.

W tym świetle powołanie do życia Stowarzyszenia Centralna Dolina Wodorowa z siedzibą w Kielcach należy postrzegać, jako katalizator zmian prowadzącym do transformacji energetycznej, a także rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu krajowych przedsiębiorców. W efekcie powinno to prowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz podniesienia poziomu konkurencyjności gospodarki krajowej.

Doliny wodorowe w Polsce 

Doliny Wodorowe to wydzielone obszary na terenie kraju, gdzie realizowane będą projekty dotyczące zastosowania wodoru w różnych dziedzinach gospodarki. Polska Strategia Wodorowa zakłada powstanie kilku takich obszarów.

W Polsce działa dzisiaj jedenaście projektów dolin wodorowych. Są to m. in.:

 1. Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich
 2.  Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa;
 3. Dolnośląska Dolina Wodorowa;
 4. Wielkopolska Dolina Wodorowa;
 5. Pomorska Dolina Wodorowa;
 6. Mazowiecka Dolina Wodorowa;
 7. Podkarpacka Dolina Wodorowa;
 8. Zachodniopomorska Dolina Wodorowa.

Każda dolina wodorowa z założenia będzie stanowić regionalne centrum doskonalenia, badań oraz edukacji, wspierające zrównoważony rozwój energetyczny.

Technologie wodorowe – znaczenie wodoru w transformacji energetycznej

Wodór stosowany jest głównie jako surowiec niezbędny w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Dotyczy to np. syntezy amoniaku, produkcji metanolu czy rafinacji ropy naftowej. Przewiduje się także wykorzystanie wodoru jako paliwa, które jest w stanie wygenerować ciepło podczas spalania o temperaturze ponad 1000℃  przy jednoczesnym braku emisji CO2.

Wodór zastosowany w ogniwach paliwowych, w których zachodzi reakcja chemiczna z tlenem, pozwala na wytworzenie energii elektrycznej. Produktem ubocznym tego procesu jest nieszkodliwa para wodna.

Wykorzystanie wodoru w skali globalnej ma doprowadzić do pożądanych efektów, pośród których należy wymienić:

 • Dekarbonizację transportu i przemysłu;
 • Jeszcze większą efektywność wykorzystania energii elektrycznej z OZE;
 • Stworzenie ekosystemów wodorowych;
 • Wydajną dystrybucję energii elektrycznej w regionach;
 • Możliwość gromadzenia i magazynowania energii w postaci czystego wodoru;
 • Zgodne z potrzebami zaopatrzenie przemysłu w zielony wodór;
 • Redukcję śladu węglowego produktów, jak i zmniejszenie emisyjności procesów technologicznych;
 • Stabilizację systemu energetycznego.

Należy dodać, że samo przejście na odnawialne źródła energii przy utrzymaniu obecnego systemu energetycznego może okazać się niewystarczające.  OZE mogą mieć znaczący udział w bilansach energetycznych, ale nie zapewnią całkowitego bezpieczeństwa energetycznego.

Rozwój energetyki wodorowej – szansa dla Polski 

W miarę intensyfikacji obecności wodoru w obrocie międzynarodowym nastąpi także wzrost opłacalności produkcji, generującej coraz większe przychody dla inwestorów. W najbliższych latach w Europie dominować będzie wsparcie dla rynku zielonego wodoru. To ogromna szansa także dla Polski, która ma środki i zaplecze, by stać się znaczącym graczem na rynku wodorowym, przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technologicznego. Do osiągnięcia trwałych zmian, np. zmniejszenia śladu węglowego czy ograniczenia zależności od kopalnych surowców energetycznych, niezbędne pozostaną polityki regulacyjne.

Dowiedz się więcej na temat Dolin Wodorowych!

Dowiedz się, dlaczego Doliny Wodorowe stają się kluczowym elementem transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Zapoznaj się z innowacyjnymi projektami i technologiami, które kształtują przyszłość ekologicznej gospodarki

Dolina Wodorowa to wydzielony obszar na terenie kraju, gdzie realizowane są projekty związane z zastosowaniem wodoru w różnych dziedzinach gospodarki. Ma ona na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz stanowi regionalne centrum doskonalenia, badań i edukacji w zakresie technologii wodorowych.

Główne cele Polskiej Strategii Wodorowej obejmują rozwój infrastruktury i technologii związanych z wodorem, promowanie zrównoważonego wykorzystania energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Strategia ta obejmuje różne obszary działalności, w tym przemysł, transport, oraz gospodarkę lokalną.

Główne technologie wykorzystywane w przemyśle wodorowym to m.in. elektroliza wody, ogniwa paliwowe oraz proces reformingu pary wodnej. Elektroliza wody pozwala na rozkład wody na wodór i tlen za pomocą prądu elektrycznego, tworząc zielony wodór. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór i tlen w energię elektryczną, generując jedynie wodę jako produkt uboczny. Proces reformingu pary wodnej to metoda produkcji wodoru z gazu ziemnego, która może być stosowana z wykorzystaniem technologii CCS (wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla), minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Te technologie przyczyniają się do dekarbonizacji przemysłu i transportu oraz promują zrównoważoną transformację energetyczną poprzez wykorzystanie czystego wodoru jako alternatywnego nośnika energii.

Zobacz również